Regulamin Voucherów Podarunkowych

 

 I. Realizacja Vouchera Podarunkowego

 1. Wydawcą Vouchera Podarunkowego (zwanego dalej Wydawcą) jest firma ANNA STACHNIAK make up artist, hair stylist, beauty coach, wedding planner z siedzibą w Warszawie (02-784), ul. Herbsta 1 lok. B, NIP: 125-125-39-11, prowadząca sklep internetowy pod adresem: www.annastachniak.pl/sklep
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Vouchera za usługi i towary nabywane przez Użytkownika.
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
 4. Wartość Bonów: 100 PLN, 200 PLN, 300 PLN, 400 PLN.
 5. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do nabywania usług i towarów w sklepie internetowym Wydawcy.
 6. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
 7. Okres ważności vouchera podarunkowego wynosi 6 miesięcy od dnia jego sprzedaży.
 8. Niewykorzystanie vouchera podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności vouchera podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

II. Realizacja Vouchera Podarunkowego

 1. Posiadacz Vouchera Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Vouchera Podarunkowego na towary lub usługi z oferty w sklepie internetowym Wydawcy.
 2. Każdy Voucher wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Voucherze kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.
 3. Aby wykorzystać Voucher należy wpisać podczas składania zamówienia unikatowy kod, który zostanie wysłany na adres e-mail kupującego Voucher Podarunkowy.
 4. Na adres e-mail kupującego Vouchera Podarunkowy dodatkowo zostanie wysłana wersja graficzna vouchera, na której po wydrukowaniu można wpisać ręcznie kod przesłany e-mailem, by posiadacz Vouchera Podarunkowego mógł go zrealizować.
 5. Vouchery Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić w sklepie internetowym Wydawcy.
 6. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Vouchera Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.
 7. Zabrania się odsprzedawania voucherów podarunkowych osobom trzecim.

 III. Postanowienia końcowe

 1. Kupujący Voucher Podarunkowy jak również posiadacz Vouchera Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Zakup Vouchera Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący voucher podarunkowy jak również posiadacz vouchera podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.